வன்பொருள்கள் சில்லுத் தொகுதிகள் (சிப்செட்) க்கு Advent Monza V200 மடிக்கணினி | Windows 8.1 x86

வன்பொருள் தானாகவே நிறுவு

DriverPack வன்பொருள்தொகுப்பு முற்றிலும் கட்டணமில்லா இலவசமானது

நீங்கள் வன்பொருள் தேடுவதில் சோர்வுற்று உள்ளீரா?

DriverPack வன்பொருள் தானாகவே தேர்ந்தெடுத்து நிறுவுதேவைப்படும் வன்பொருள்

இருப்பிலுள்ள வன்பொருள்
2nd generation Intel(R) Core(TM) processor family DRAM Controller - 0104
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1E16
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family Management Engine Interface - 1E3A
Intel(R) NM70 Express Chipset LPC Controller - 1E5F
பதிவிறக்கவும் சில்லுத் தொகுதி (சிப்செட்) வன்பொருள்கள் Advent Monza V200 விண்டோஸ் மடிக்கணினிகளுக்கு Windows 8.1 x86 இலவசமாக
இயக்க முறைமை பதிப்புகள்: Windows 8.1 x86
வகை: Advent Monza V200 மடிக்கணினிகள்
துணை வகை: சில்லுத் தொகுதிகள் (சிப்செட்) ஆக Advent Monza V200
கிடைக்கும் இலவசமாக