DriverPack Solution — Driver amonomuho nsieε ne ne ho foforo nhyehyεε | Twe abra sika nka ho

Hwehwε drivers wͻ ekuo a wͻn wͻ drivers ho noͻma pii — drivers bεyε ͻpepem

Twe DriverPack na εnyi drivers mma wo amonomuhͻa

Bε twe amonomuho a
Ɛbε paw na ahyehyε drivers amonomuhͻa

Driver hwehwε w’afidie

Hwehwε Driver ma Kͻmputa korokorowa